அக்ஷரா ஹாசன் குழந்தை பருவ போட்டோஸ் 

குட்டி அக்ஷரா ஹாசன் 

பள்ளி பருவ
அக்ஷரா ஹாசன் 

குட்டி சுட்டி அழகிய அக்ஷரா 

அப்பாவின் செல்ல மகள் 

அவ்வை ஷண்முகியுடன் அக்ஷர 
     
                                 

அக்ஷரா ஹாசன் குழந்தை பருவ போட்டோஸ் 

அக்ஷரா ஹாசன் குழந்தை பருவ போட்டோஸ் 

அக்ஷரா ஹாசன் குழந்தை பருவ போட்டோஸ் 

அப்போவே கலை ஆர்வம் 

அப்பா அக்காவுடன் அக்ஷரா 

வெப் ஸ்டோரீஸ் 

பார்க்க...                                                                                                                 

இன்னும்

News18Tamil.com