10 லட்சம் பேர் இந்தியில் பெயில்: உ.பி-க்கு முதலில் இந்தி கத்துக் கொடுங்க - மருத்துவர் யாழினி

  • 22:48 PM April 30, 2023
  • tamil-nadu
Share This :

10 லட்சம் பேர் இந்தியில் பெயில்: உ.பி-க்கு முதலில் இந்தி கத்துக் கொடுங்க - மருத்துவர் யாழினி

இந்தியில் 10 லட்சம் பேர் பெயிலாகுற உ.பி-க்கு முதலில் இந்தி கத்துக் கொடுங்க - மருத்துவர் யாழினி