குழந்தைகள் போல விலங்குகளைப் பராமரிக்கும் கிண்டி சிறுவர் பூங்கா!

  • 21:39 PM May 05, 2019
  • tamil-nadu
Share This :

குழந்தைகள் போல விலங்குகளைப் பராமரிக்கும் கிண்டி சிறுவர் பூங்கா!

கோடையில் மனிதர்களே சிரமமாக உணரும் நிலையில் மிருகக்காட்சி சாலையில் பராமரிக்கப்படும் விலங்குகளுக்கு சிறப்பு கவனம் அளிக்கப்படுகிறது.