மீன்பிடி திருவிழா.. ரூ.100 செலுத்தி முடையப்பட்ட கூடையை கொண்டு ஊத்தா முறை மீன்பிடிப்பு

  • 19:31 PM April 09, 2022
  • tamil-nadu
Share This :

மீன்பிடி திருவிழா.. ரூ.100 செலுத்தி முடையப்பட்ட கூடையை கொண்டு ஊத்தா முறை மீன்பிடிப்பு

மிரளவைத்த மீன்பிடி திருவிழா.. ரூ.100 செலுத்தி, முடையப்பட்ட கூடையை கொண்டு ஊத்தா முறை மீன்பிடிப்பு