எண் கணித பலன்கள்: இந்த தேதியில் பிறந்தவர்கள் இன்று பயணங்களில் கவனமாக இருத்தல் வேண்டும்... (மே 23, 2022)

  • 08:06 AM May 23, 2022
  • spiritual
Share This :

எண் கணித பலன்கள்: இந்த தேதியில் பிறந்தவர்கள் இன்று பயணங்களில் கவனமாக இருத்தல் வேண்டும்... (மே 23, 2022)

Jothidar Shelvi | இந்த தேதியில் பிறந்தவர்களுக்கு இன்று பெரிய மனிதர்காளின் சந்திப்பு ஏற்படும். இன்றைய எண் கணித பலன்களை கணித்து கூறுபவர் ஜோதிடர் ஷெல்வீ... (மே 23, 2022)