எண் கணித பலன்கள்: இந்த தேதியில் பிறந்தவர்களுக்கு இன்று யோகபலன் அனுகூலம் உண்டாகும்... (மே 24, 2022)

  • 09:16 AM May 24, 2022
  • spiritual
Share This :

எண் கணித பலன்கள்: இந்த தேதியில் பிறந்தவர்களுக்கு இன்று யோகபலன் அனுகூலம் உண்டாகும்... (மே 24, 2022)

Jothidar Shelvi | இந்த தேதியில் பிறந்தவர்களுக்கு இன்று தொழிலில் அற்புதம் நிகழும். இன்றைய எண் கணித பலன்களை கணித்து கூறுபவர் ஜோதிடர் ஷெல்வீ... (மே 24, 2022)