விவசாயி லாபமடைய என்ன செய்ய வேண்டும்?

Shows15:31 PM January 05, 2019

விவசாயி லாபமடைய விவசாய பொருட்களுக்கு விலை கிடைக்க வேண்டும், உற்பத்தியை அதிகப்படுத்த வேண்டும்

விவசாயி லாபமடைய விவசாய பொருட்களுக்கு விலை கிடைக்க வேண்டும், உற்பத்தியை அதிகப்படுத்த வேண்டும்

சற்றுமுன் LIVE TV