தமிழக மாணவர்கள் அதிகமுள்ள பகுதியை கைப்பற்றிவிட்டதா ரஷ்ய படைகள்?

  • 22:38 PM February 27, 2022
  • international
Share This :

தமிழக மாணவர்கள் அதிகமுள்ள பகுதியை கைப்பற்றிவிட்டதா ரஷ்ய படைகள்?

தமிழக மாணவர்கள் அதிகமுள்ள பகுதியை கைப்பற்றிவிட்டதா ரஷ்ய படைகள்?