மக்கள் அதிகம் நம்புபவர்கள் பட்டியலில் மருத்துவர்கள் முதலிடம்

  • 08:24 AM October 24, 2021
  • international
Share This :

மக்கள் அதிகம் நம்புபவர்கள் பட்டியலில் மருத்துவர்கள் முதலிடம்

உலக அளவில் மருத்துவர்களையே மக்கள் அதிகமாக நம்புவது தெரியவந்துள்ளது