கற்றல் முறையில் ஒரு புதிய புரட்சி

கல்வி02:19 AM January 20, 2019

சென்னை புத்தக கண்காட்சியில் புதிய தொழில்நுட்பத்தின் அடிப்படையில், குழந்தைகளுக்கு எழுத்துக்களை எளிய முறையில் கற்பிக்கும் முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது

News18 Tamil Nadu

சென்னை புத்தக கண்காட்சியில் புதிய தொழில்நுட்பத்தின் அடிப்படையில், குழந்தைகளுக்கு எழுத்துக்களை எளிய முறையில் கற்பிக்கும் முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது

சற்றுமுன் LIVE TV