ஹோம் » போடோகல்லெரி » தஞ்சாவூர் » புவிசார் குறியீடு பெற்ற துணிகளில் கதை சொல்லும் கலம்காரி ஓவியம்

புவிசார் குறியீடு பெற்ற துணிகளில் கதை சொல்லும் கலம்காரி ஓவியம்

Tanjore | துணிகளில் தமிழ் கதை சொல்லும் புவிசார் குறியீடு பெற்ற கலம்காரி ஓவியம் எப்படி உருவாகிறது தெரியுமா?