ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » சீன பெருஞ்சுவரை கேட்டிருப்பீர்கள்.. இந்திய பெருஞ்சுவரை பற்றி தெரியுமா?

சீன பெருஞ்சுவரை கேட்டிருப்பீர்கள்.. இந்திய பெருஞ்சுவரை பற்றி தெரியுமா?

இந்த முழு அமைப்பும் முடிக்க வெறும் 15 ஆண்டுகள் தான் ஆகியுள்ளது. ஆனால் சுவரின் கட்டிட அமைப்பு இன்றும் அதை நிலையாக நிற்க உதவுகிறது.