ஹோம் » போடோகல்லெரி » lifestyle » காந்தி நினைவாக எழுப்பப்பட்ட 10 முக்கிய அருங்காட்சியகங்கள்..!

காந்தி நினைவாக எழுப்பப்பட்ட 10 முக்கிய அருங்காட்சியகங்கள்..!

அக்டோபர் 2, 1859 அன்று, போர்பந்தர் மாநிலத்தின் திவானான கரம்சந்த் உத்தம்சந்த் காந்திக்கும் அவரது மனைவி புத்லிபாய்க்கும் பிறந்தவர், தேசத்தில் தந்தையாய் மாறினார். அவரது நினைவிடங்களில் சில....