Home » photogallery » lifestyle » HEALTH SKIN CANCER SYMPTOMS THE WARNING SIGN TO NOTICE ON YOUR NECK FACE AND EARS ESR GHTA

கழுத்து, முகம், காதுகள் ஆகிய இடங்களில் இந்த அறிகுறிகள் இருந்தால் அது புற்றுநோயாக இருக்கலாம்..!

முகம், கழுத்து, காது ஆகிய பகுதிகளில் புற்றுநோய் தோன்றினால் அவற்றை வடிவம், நிறம், வளர்ச்சி ஆகியவற்றை வைத்து அறிந்து கொள்ளலாம்.