ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » 20, 30, 40... வயதிற்கு ஏற்ப மாற்றம் காணும் பெண்ணுறுப்பு… நிச்சயம் அறிய வேண்டியவை..!

20, 30, 40... வயதிற்கு ஏற்ப மாற்றம் காணும் பெண்ணுறுப்பு… நிச்சயம் அறிய வேண்டியவை..!

ஒரு பெண் பருவமடையும் போது, அவரது பெண்ணுறுப்பும் முதிர்ச்சியடையத் தொடங்கிவிடுகிறது.