ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » பொடுகு தொல்லை, முடி உதிர்வை நீக்கும் வேம்பு... தலைமுடி பிரச்சனைகளுக்கு 6 வழிகளில் பயன்படுத்த டிப்ஸ்

பொடுகு தொல்லை, முடி உதிர்வை நீக்கும் வேம்பு... தலைமுடி பிரச்சனைகளுக்கு 6 வழிகளில் பயன்படுத்த டிப்ஸ்

மலாசீசியா எனப்படும் பூஞ்சை பொடுகுக்கு காரணமாகிறது. அதிலும் குளிர்காலம் இந்த பூஞ்சை தொற்று வளர மிகவும் பொருத்தமான காலம் என்று கூறப்படுகிறது.