ஹோம் » போடோகல்லெரி » வணிகம் » வீட்டில் எவ்வளவு தங்கம் வைத்துக் கொள்ளலாம் - உச்ச வரம்பு மற்றும் ஐடி விதிகள் என்ன.?

வீட்டில் எவ்வளவு தங்கம் வைத்துக் கொள்ளலாம் - உச்ச வரம்பு மற்றும் ஐடி விதிகள் என்ன.?

Gold ID rules | ஏழை மற்றும் நடுத்தர மக்களுக்கு எட்டக் கூடிய ஒரே முதலீட்டு வாய்ப்பாக தங்கம்தான் முதலிடத்தில் இருக்கிறது.