மொழியை தேர்வு செய் :

தேர்தல்
Live Status: WON
Age: |Gender: | |

,

Constituency Data
Party
Constituency
State
Constituency Type
Personal Details
Criminal Cases
Education
Total Assets Rs. ()
Total Liabilities Rs.

மக்களவைத் தேர்தல் முடிவு

மக்களவை ஊடாடும் வரைபடம்

முக்கியச்செய்திகள்